اعتضاد السلطنه از سیاستمداران موثر دوره قاجار است که بسیاری از زمینه ها از نویسندگی گرفته تا  حکومتی و وزارتی را طی کرده و خدمات شایانی به فرهنگ ایران نموده است. او از روزنامه نگاران بنام در عصر قاجار می باشد.

اعتضاد السلطنه موسس روزنامه ملتی

در ادامه مطلب او را بهتر بشناسیم.

منبع : مطبوعات ایرانی |اعتضاد السلطنه موسس اولین رونامه با نام ملت
برچسب ها : اعتضاد السلطنه